Zrzeczenie się odpowiedzialności

Interpretacja

Słowa, których pierwsza litera jest wielka, mają znaczenie zdefiniowane w poniższych warunkach. Poniższe definicje mają takie samo znaczenie, niezależnie od tego, czy występują w liczbie pojedynczej czy mnogiej.

Definicje

Dla celów niniejszego Zastrzeżenia:

– “Firma” (w niniejszym Zastrzeżeniu określana jako “Firma”, “My”, “Nas” lub “Nasze”) odnosi się do Dietyitrening.eu.
– “Serwis” odnosi się do Strony.
– “Użytkownik” oznacza osobę uzyskującą dostęp do Serwisu, firmę lub inną osobę prawną, w imieniu której osoba taka uzyskuje dostęp do Serwisu lub korzysta z niego, w zależności od sytuacji.
– “Serwis” to Dietyitrening.eu, dostępny pod adresem https://www.Dietyitrening.eu.

Zastrzeżenie

Informacje zawarte w Serwisie służą wyłącznie celom ogólnoinformacyjnym.

Firma nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub pominięcia w treści Serwisu.
W żadnym wypadku Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek specjalne, bezpośrednie, pośrednie, wtórne lub przypadkowe szkody lub jakiekolwiek inne szkody, niezależnie od tego, czy wynikają one z umowy, zaniedbania lub innych czynów niedozwolonych, powstałych w wyniku lub w związku z korzystaniem z Serwisu lub treści w nim zawartych.

Spółka zastrzega sobie prawo do uzupełniania, usuwania lub modyfikowania treści zawartych w Serwisie w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia.

Firma nie gwarantuje, że Serwis jest wolny od wirusów lub innych szkodliwych elementów.

Zastrzeżenie dotyczące linków zewnętrznych

Serwis może zawierać linki do zewnętrznych stron internetowych, które nie są dostarczane ani utrzymywane przez Firmę, ani w żaden sposób z nią powiązane.

Należy pamiętać, że Spółka nie gwarantuje dokładności, przydatności, aktualności ani kompletności informacji zawartych na tych zewnętrznych stronach.

Zastrzeżenie dotyczące błędów i pominięć

Informacje podane przez Serwis służą wyłącznie jako ogólne wskazówki dotyczące interesujących nas zagadnień. Nawet jeśli Firma podejmuje wszelkie środki ostrożności, aby zapewnić, że zawartość Serwisu jest zarówno aktualna, jak i dokładna, mogą wystąpić błędy.

Ponadto, biorąc pod uwagę zmienny charakter praw, zasad i regulacji, mogą wystąpić opóźnienia, pominięcia lub nieścisłości w informacjach zawartych w Serwisie.
Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy lub pominięcia, ani za wyniki uzyskane w wyniku korzystania z tych informacji.

Zastrzeżenie dotyczące uczciwego wykorzystania

Firma może wykorzystywać materiały chronione prawem autorskim, które nie zawsze były wyraźnie autoryzowane przez właściciela praw autorskich. Firma udostępnia takie materiały w celu krytyki, komentowania, publikowania wiadomości, nauczania, pracy naukowej lub badawczej.

Firma uważa, że stanowi to “uczciwe wykorzystanie” takich materiałów chronionych prawem autorskim, zgodnie z paragrafem 107 amerykańskiego prawa autorskiego.

Jeśli Użytkownik chce wykorzystać materiały chronione prawami autorskimi z Serwisu do własnych celów, które wykraczają poza dozwolony użytek, musi uzyskać zgodę właściciela praw autorskich.

Zastrzeżenie dotyczące wyrażanych poglądów

Serwis może zawierać poglądy i opinie, które są poglądami autorów i nie muszą odzwierciedlać oficjalnej polityki lub stanowiska jakiegokolwiek innego autora, agencji, organizacji, pracodawcy lub firmy, w tym Spółki.

Komentarze publikowane przez użytkowników są na ich wyłączną odpowiedzialność, a użytkownicy wezmą na siebie pełną odpowiedzialność za wszelkie zniesławienia lub spory sądowe, które wynikają z czegoś, co zostało napisane w komentarzu lub jest bezpośrednim rezultatem czegoś, co zostało w nim napisane.

Firma nie ponosi odpowiedzialności za żadne komentarze opublikowane przez użytkowników i zastrzega sobie prawo do usunięcia każdego komentarza z jakiegokolwiek powodu.

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Informacje zawarte w Serwisie są udostępniane przy założeniu, że Firma nie jest tutaj zaangażowana w świadczenie usług prawnych, księgowych, podatkowych lub innych profesjonalnych porad i usług. Jako takie, nie powinny być wykorzystywane jako substytut konsultacji z profesjonalnymi doradcami księgowymi, podatkowymi, prawnymi lub innymi kompetentnymi.

W żadnym wypadku Spółka ani jej dostawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szczególne, przypadkowe, pośrednie lub wtórne szkody wynikające z dostępu do Usługi lub korzystania z niej bądź niemożności uzyskania do niej dostępu lub skorzystania z niej.

“Zastrzeżenie “Użytkowanie na własne ryzyko

Wszystkie informacje w Serwisie są dostarczane w stanie, w jakim się znajdują, bez gwarancji kompletności, dokładności, aktualności lub wyników uzyskanych w wyniku korzystania z tych informacji, oraz bez gwarancji jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnych lub dorozumianych, w tym, ale nie wyłącznie, gwarancji wykonania, przydatności handlowej i przydatności do określonego celu.

Spółka nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika ani innych osób za jakiekolwiek decyzje lub działania podjęte w oparciu o informacje podane w Serwisie, ani za jakiekolwiek szkody wtórne, szczególne lub podobne, nawet jeśli została poinformowana o możliwości wystąpienia takich szkód.

Kontakt z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszego Zastrzeżenia, możesz się z nami skontaktować:

– pocztą elektroniczną: [email protected]