Zasady

Witamy w serwisie Dietyitrening.eu!

Niniejsze warunki określają zasady i reguły korzystania ze strony internetowej Dietyitrening.eu, znajdującej się pod adresem https://www.dietyitrening.eu.

Wchodząc na tę stronę, zakładamy, że akceptujesz te warunki. Nie korzystaj z Dietyitrening.eu, jeśli nie zgadzasz się na wszystkie zasady i warunki przedstawione na tej stronie.

Pliki cookie:

Strona używa plików cookie, aby pomóc spersonalizować Twoje doświadczenia online. Wchodząc na Dietyitrening.eu, wyrażasz zgodę na używanie wymaganych plików cookie.

Cookie to plik tekstowy, który jest umieszczany na dysku twardym użytkownika przez serwer strony internetowej. Pliki cookie nie mogą być wykorzystywane do uruchamiania programów lub przenoszenia wirusów na komputer użytkownika. Pliki cookie są jednoznacznie przypisane do użytkownika i mogą być odczytywane wyłącznie przez serwer internetowy w domenie, która wydała plik cookie użytkownikowi.

Możemy używać plików cookie do zbierania, przechowywania i śledzenia informacji w celach statystycznych lub marketingowych, w celu obsługi naszej witryny. Użytkownik ma możliwość zaakceptowania lub odrzucenia opcjonalnych plików cookie. Istnieją pewne wymagane pliki cookie, które są niezbędne do działania naszej witryny. Te pliki cookie nie wymagają zgody użytkownika, ponieważ zawsze działają.

Należy pamiętać, że akceptując wymagane pliki cookie, użytkownik akceptuje również pliki cookie innych firm, które mogą być wykorzystywane w ramach usług świadczonych przez inne firmy, jeśli użytkownik korzysta z takich usług w naszej witrynie, np. okna wyświetlania wideo dostarczanego przez inne firmy i zintegrowanego z naszą witryną.

Licencja:

O ile nie stwierdzono inaczej, Dietyitrening.eu i/lub jego licencjodawcy są właścicielami praw własności intelektualnej do wszystkich materiałów zamieszczonych na Dietyitrening.eu. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone. Możesz uzyskać dostęp do tych materiałów z Dietyitrening.eu dla własnego użytku osobistego, z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w niniejszych warunkach.

Nie wolno:

– Kopiować ani publikować materiałów z Dietyitrening.eu
– Sprzedawać, wypożyczać ani udzielać sublicencji na materiały z Dietyitrening.eu
– Reprodukować, powielać lub kopiować materiałów z Dietyitrening.eu
– Redystrybuować treści z Dietyitrening.eu

Niniejsza Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia.

Niektóre części tej strony oferują użytkownikom możliwość zamieszczania i wymiany opinii i informacji w pewnych obszarach strony. Dietyitrening.eu nie filtruje, nie edytuje, nie publikuje ani nie przegląda Komentarzy przed ich umieszczeniem na stronie. Komentarze nie odzwierciedlają poglądów i opinii Dietyitrening.eu, jego przedstawicieli i/lub podmiotów stowarzyszonych.

Komentarze odzwierciedlają poglądy i opinie osoby, która je zamieszcza. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, Dietyitrening.eu nie ponosi odpowiedzialności za Komentarze ani za jakąkolwiek odpowiedzialność, szkody lub wydatki spowodowane i/lub poniesione w wyniku wykorzystania i/lub zamieszczenia i/lub pojawienia się Komentarzy na tej stronie.

Dietyitrening.eu zastrzega sobie prawo do monitorowania wszystkich Komentarzy i usuwania wszelkich Komentarzy, które można uznać za nieodpowiednie, obraźliwe lub naruszające niniejszy Regulamin.

Gwarantujesz i oświadczasz, że:

– Jesteś uprawniony do zamieszczania Komentarzy na naszej stronie internetowej i posiadasz wszelkie niezbędne licencje i zgody, aby to zrobić;
– Komentarze nie naruszają żadnych praw własności intelektualnej, w tym bez ograniczeń praw autorskich, patentów lub znaków towarowych osób trzecich;
– Komentarze nie zawierają żadnych oszczerczych, zniesławiających, obraźliwych, nieprzyzwoitych lub w inny sposób niezgodnych z prawem materiałów, które stanowią naruszenie prywatności.
– Komentarze nie będą wykorzystywane do pozyskiwania lub promowania działalności gospodarczej, zwyczajów lub prezentowania działań komercyjnych lub działań niezgodnych z prawem.

Niniejszym udzielasz Dietyitrening.eu niewyłącznej licencji na wykorzystywanie, powielanie, edytowanie oraz upoważnianie innych do wykorzystywania, powielania i edytowania Twoich Komentarzy w jakiejkolwiek formie, formacie lub medium.

Hiperłącza do naszych Treści:

Następujące organizacje mogą zamieszczać odnośniki do naszej Witryny bez uprzedniej pisemnej zgody:

– Agencje rządowe;
– Wyszukiwarki;
– organizacje informacyjne;
– Dystrybutorzy katalogów internetowych mogą zamieszczać odnośniki do naszej strony internetowej w taki sam sposób, w jaki zamieszczają odnośniki do stron internetowych innych firm znajdujących się na liście; oraz
– Firmy akredytowane w całym systemie, z wyjątkiem organizacji non-profit, centrów handlowych zajmujących się działalnością charytatywną oraz grup zajmujących się zbieraniem funduszy na cele charytatywne, które nie mogą zamieszczać hiperłączy do naszej witryny.

Organizacje te mogą zamieszczać łącza do naszej strony głównej, publikacji lub innych informacji zawartych na naszej witrynie, pod warunkiem że łącze to (a) nie jest w żaden sposób mylący; (b) nie sugeruje fałszywie sponsorowania, popierania lub zatwierdzania strony linkującej oraz jej produktów i/lub usług; oraz (c) pasuje do kontekstu strony linkującej.

Możemy rozważyć i zatwierdzić inne prośby o zamieszczenie linków od następujących typów organizacji:

– powszechnie znane źródła informacji dla konsumentów i/lub przedsiębiorstw;
– strony społeczności dot.com;
– stowarzyszenia lub inne grupy reprezentujące organizacje charytatywne;
– dystrybutorzy katalogów online;
– portale internetowe;
– firmy księgowe, prawnicze i konsultingowe; oraz
– instytucje edukacyjne i stowarzyszenia handlowe.

Zatwierdzimy prośby o zamieszczenie linku od tych organizacji, jeśli uznamy, że:

(a) link nie sprawi, że będziemy postrzegani w sposób niekorzystny dla siebie lub dla naszych akredytowanych firm
(b) organizacja nie ma żadnych negatywnych notowań w naszej bazie danych
(c) korzyści dla nas wynikające z widoczności hiperłącza rekompensują brak Dietyitrening.eu
(d) link jest w kontekście ogólnych informacji o zasobach.

Organizacje te mogą zamieszczać linki do naszej strony głównej pod warunkiem, że link ten (a) nie jest w żaden sposób mylący; (b) nie sugeruje fałszywie sponsorowania, popierania lub zatwierdzania strony linkującej i jej produktów lub usług; oraz (c) pasuje do kontekstu strony linkującej.

Jeśli jesteś jedną z organizacji wymienionych w punkcie 2 powyżej i jesteś zainteresowany umieszczeniem linku na naszej stronie, musisz nas o tym poinformować wysyłając e-mail na adres Dietyitrening.eu.

Prosimy o podanie swojego imienia i nazwiska, nazwy organizacji, danych kontaktowych oraz adresu URL swojej strony, listy adresów URL, z których zamierzacie umieścić link do naszej strony, oraz listy adresów URL na naszej stronie, do których chcielibyście umieścić link. Na odpowiedź należy poczekać 2-3 tygodnie.

Odpowiedzialność za treści:

Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne treści, które pojawiają się na Twojej Stronie. Użytkownik zgadza się chronić i bronić nas przed wszelkimi roszczeniami, które zostaną zgłoszone w związku z jego stroną. Na żadnej Stronie nie powinny pojawiać się linki, które mogą być interpretowane jako zniesławiające, obsceniczne lub przestępcze, lub które naruszają, w inny sposób naruszają lub propagują naruszenie lub inne pogwałcenie praw osób trzecich.

Zastrzeżenie praw:

Zastrzegamy sobie prawo do zażądania usunięcia wszystkich lub poszczególnych łączy do naszej Witryny. Użytkownik zobowiązuje się do natychmiastowego usunięcia wszystkich linków do naszej Witryny na żądanie. Zastrzegamy sobie również prawo do zmiany niniejszych warunków i zasad zamieszczania linków w dowolnym momencie. Poprzez ciągłe zamieszczanie łączy do naszej Witryny użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie niniejszych zasad i warunków zamieszczania łączy.

Usuwanie linków z naszej strony internetowej:

Jeśli znajdziesz na naszej stronie internetowej łącze, które z jakiegokolwiek powodu jest obraźliwe, możesz w każdej chwili skontaktować się z nami i poinformować nas o tym. Rozpatrzymy prośby o usunięcie linków, ale nie jesteśmy do tego zobowiązani ani nie udzielimy bezpośredniej odpowiedzi.

Nie zapewniamy, że informacje zawarte w tej witrynie są poprawne. Nie gwarantujemy ich kompletności ani dokładności, nie obiecujemy też, że witryna pozostanie dostępna, ani że materiały na niej zawarte będą aktualizowane.

Zrzeczenie się odpowiedzialności:

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo wyłączamy wszelkie oświadczenia, gwarancje i warunki dotyczące naszej strony internetowej i korzystania z niej. Żadne z postanowień niniejszego wyłączenia odpowiedzialności nie będzie:
– ograniczać ani wyłączać naszej lub Państwa odpowiedzialności za śmierć lub obrażenia ciała;
– ograniczać lub wyłączać naszej lub waszej odpowiedzialności za oszustwo lub podanie fałszywych informacji;
– ograniczać lub wyłączać naszej lub waszej odpowiedzialności w sposób, który nie jest dozwolony przez obowiązujące prawo; lub
– wyłączać jakiejkolwiek naszej lub waszej odpowiedzialności, która nie może być wyłączona na mocy obowiązującego prawa.

Ograniczenia i zakazy odpowiedzialności określone w tym punkcie oraz w innych miejscach niniejszego zrzeczenia się odpowiedzialności: (a) podlegają postanowieniom poprzedniego punktu; oraz (b) regulują wszelkie zobowiązania wynikające z zrzeczenia się odpowiedzialności, w tym zobowiązania wynikające z umowy, czynu niedozwolonego oraz z tytułu naruszenia obowiązków ustawowych.

Tak długo, jak strona internetowa oraz informacje i usługi na niej zawarte są udostępniane nieodpłatnie, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju.